ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ПО РАЗРЕДИМА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.

Упис у 2020/2021. годину

Упис је:

9. и 10. јула 2019.године  од 8-15 часова –  I круг

13. јула 2019. године од 8-15 часова –      I I круг

За упис у Школу неопходно је претходно обавити лекарски преглед за одређени образовни профил

Упис се може обавити преко портала  еУправа. Школа тада преузима сва документа са портала.

Уколико одређени подаци недостају родитељу се шаље порука путем електронске поште да се обавезно јави школи, јер упис није потврђен.

Уколико ученик или родитељ  дођу лично у школу потребно је донети попуњену пријаву за упис.

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ:

Машински техничар за компјутерско конструисање – четворогодишњи –  30 ученика
Техничар грејања и климатизације  – четворогодишњи  –  30 ученика
Техничар оптике –  четворогодишњи-  30 ученика
Механичар грејне и расхладне технике  – трогодишњи – 30 ученика
Механичар оптике  –  трогодишњи  -30 ученика

Назив образовног профила Разред
I II  III  IV
Број одељења
Техничар машинске енергетике / / / 1
Машински техничар за компјутерско конструисање 1 1 1 1
Техничар оптике 1 1 1 1
Техничар грејања и климатизације 1 1 1 /
Механичар грејне и расхладне технике 1 1 1 /
Механичар оптике 1 1 1 /

За детаљније информације о упису контактирајте нас.

Све важне информације су у рубрици “Редовно школовање”

Техничар грејања и климатизације

Протеклих деценија изразито је нарасла потреба за применом система климатизације, грејања, хлађења и вентилације имајући у виду развој технике, климатске промене и потребе савременог човека, тако да се данас не може замислити ни један радни, животни, производни, медицински, продајни, складишни… простор без примене те нове технологије.

Уз све то, еколошке и економске потребе захтевају енергетску ефикасност која је постала изузетно важан фактор и у образовању савремених стручњака.

Образовни профил Техничар грејања и климатизације оспособљава ученике за управљање, руковање, одржавање и делимично пројектовање грејних, климатизационих, расхладних и вентилационих како појединачних уређаја тако и постројења. Ученици стичу и знања о обновљивим /алтернативним/изворима енергије: енергија сунчевог зрачења, ветро-потенцијал, водени потенцијал, геотермалне енергије, биомаса, горивне ћелије, итд.

Оспособљавање
Образовање по образовном програму Техничар грејања и климатизације траје четири године. За време школовања ученици имају и практичну и теоријску наставу. Практична настава зa Техничара грејања и климатизације одвија се у школским кабинетима – радионицама као и у специјализованим сервисима и предузећима. На крају се полаже матурски испит на којем ученици раде рад са темом из области управљања, руковања, одржавање и делимичног пројектовања грејних и климатизационих постројења.

Запошљавање
Имајући увид у стање послова и потреба у овој области,посао је могуће наћи у готово свим областима привредног и друштвеног окружења јер су сви они на неки начин повезани са системима грејања, климатизације, хлађења и проветравања без којих данас као и у будућности нема угодних и здравих услова за живот и рад.

Опис послова:

  • Анализа, планирање и организација рада
  • Припрема радног места
  • Извођење инсталација за грејање, хлађење, проветравање и климатизацију
  • Експлоатација система за грејање, хлађење, проветравање и климатизацију
  • Поправка и одржавање система за грејање, хлађење, проветравање и климатизацију
  • Осигурање квалитета
  • Комерцијални послови
  • Административни послови
  • Комуникација
  • Предузимање мера сигурности у раду и заштиту животне средине


МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ

Конструисање је креативан процес трансформације идеје у пројекат  и представља полазну основу за производњу. Има за циљ изналажење оптималних решења за све техничке изазове.
Компјутерским конструисањем на  савремен начин се примењују теоријска знања у циљу прорачуна и конструисања машинских елемената, склопова и конструкција. Израда 3D модела и техничке документације остварује се применом најсавременијих софтверских пакета усклађених са потребама нових технологоја и  нумерички управљане производње (СNC технологија).
Како је постигнут веома висок ниво примене информатичких технологија у производним процесима када су у питању пројектовање производа или инжењерски прорачуни и анализе, неопходно је постојање и развијање занимања које ће прецизно и ефикасно одговорити свим овим захтевима.

У току школовања ученик стиче значајно опште образовање, знања из области машинске технике  и изучава програмске пакете:
•    WОRD – обрада текста
•    ЕXCЕL – табеларна израчунавања
•    АutоCAD – техничко цртање
•  ProЕNGINEER (CREO 02.) – израда 3D модела, склопова, техничке документације и компјутерско  управљање машинама за обраду.
•    Програмске језике Visual BASIC, C++, Visual C#.

То омогућава ученицима лакоћу сналажења у раду са рачунарима на готово свим подручјима, било када је потребна примена у раду или даље образовање на том пољу. Ученици моделирање и конструисање раде у лиценцним најсавременијим програмима, а њихово квалитетно образовање омогућавају професори који се стално усавршавају na on line PTC University.

Ученици наше школе су редовно успешно  присутни на регионалним и републичким такмичењима, а кроз своје средње образовање подстичу се и мотивишу за даље професионално усавршавање на струковним и дипломским студијама.

Машинска техника је заступљена у свим сферама материјалне производње, услуга, енергетике, прерађивачке индустрије, грађевинарства, саобраћаја и др. Несумњиво и  занимање Машински техничар за компјутерско конструисање у тим областима заслужује посебно место.

ТЕХНИЧАР ОПТИКЕ

Техничар оптике je
занимање које је више од једне деценије једнако атрактивно и девојчицама и дечацима. С поносом истичемо да је школовање за ово занимање могуће искључиво у нашој школи.

Велику пажњу поклањамо општем образовању, па наши ученици успешно настављају даље школовање. Након завршене средње школе имају директну проходност за упис на већину факултета и високих струковних школа.
У даљем школовању, али и у будућем раду у струци, велику помоћ им пружају стечена информатичка знања из више програмских пакета, као што су:
– WORD (обрада текста)
– EXCEL (табеларна израчунавања)
– AutoCAD (техничко цртање)
– ProENGINEER (израда 3Д модела склопова)

Истовремено, техничари оптике се оспособљавају за рад у струци кроз низ стручних предмета и веома богату практичну наставу, како у школи, тако и у оптичарским радњама и радионицама.
Након завршеног четворогодишњег школовања, биће оспособљени да самостално:
– израђују наочаре према лекарском (офталмолошком) рецепту;
– врше поправку диоптријских и сунчаних наочара;
– врше продају диоптријских, сунчаних и заштитних наочара, контактних сочива и производа за њихово одржавање, као и осталих производа из оптичарске понуде;
– одржавају уређаје из оптичарске радионице.

У складу са стеченим знањима и вештинама, техничари оптике могу да се запосле у:
– оптичарским радњама и радионицама ( израда,поправка, продаја, одржавање…)
– производњи ( свих врста елемената за израду и поправку наочара, свих врста оптичких елемената за оптичке инструменте, контактних сочива).

С обзиром на широке могућности након завршетка средње школе (рад у струци, даље школовање), ово занимање свакако препоручујемо свима који желе да стекну квалитетно знање у струци и запосле се, али да при томе оставе себи и могућност  успешног студирања.

ТЕХНИЧАР МАШИНСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ

Образовни профил који оспособљава ученике за управљање , руковање.одржавање и делимично пројектовање  термо ,хидро и гасо-енергетских постројења, са посебним освртом на заштиту животне средине. Ученици стичу знања и о обновљивим /алтернативним/изворима енергије : енергија сунчевог зрачења, ветро-потенцијал, водени потенцијал, геотермалне енергије, биомаса, горивне ћелије, итд.
Оспособљавање
Образовање по образовном програму техничар машинске енергетике траје четири године.
За школовања ученици наизменично похађају практичну и теоријску наставу. Практична настава зa техничара машинске енергетике одвија се у школским кабинетима – радионицама као и у специјализованим сервисима и предузећима. На крају се полаже матурски испит на којем ученици раде рад са темом из области управљања , руковања, одржавање и делимично пројектовање  термо , хидро и гасо-енергетских постројења.

Запошљавање
Посао је могуће наћи у термо и хидроелектранама, експлоатацији и дистрибуцији природног гаса , у фабричким комплексима  на одржавању енергетских постројења, управљању и одржавању комерцијалних уређаја који раде са природним гасом и расхладним средствима , фирмама које се баве трговином опреме потребне за производњу и одржавање енергетских постројења и уређаја и сл.

Опис послова :
– вођење техничко –технолошке документације
– помоћ инжењерима у пројектовању
– учешће у извођењу пројеката
– надзор над извођењем пројеката
– праћење рада постројења  и амбијенталних услова
– одржавање постројења и утврђивање кварова
– отклањање кварова у координацији са одговарајућим службама и непосредним руковаоцима
– примена одговарајућих програмских пакета за управљање, регулисање и надзор
– примена нових извора  енергије и одговарајућих постројења/топлотне пумпе, соларна постројења…./
– спровођење еколошких захтева
– спровођење мера заштите на раду
– остваривање веће енергетске ефикасности

МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ
Механичар грејне и расхладне технике поставља, контролишe, рукујe, одржава и поправља топлотне уређаје, расхладне уређаје и уређаје за климатизацију.
Топлотни уређаји служе за загревање углавном у зимским месецима у свим просторијама где борави и ради човек. Системи хлађења омогућавају чување и превоз хране, пића и лекова целе године. Уређаји за климатизацију све су присутнији у свакодневном животу. Они контролишу и регулишу температуру, влажност и састав ваздуха у канцеларијама, трговинама, болницама, дворанама и осталим јавним просторима као и у приватним становима. Користе  се углавном лети, када температуре постају неугодно високе, а дисање отежано због спарине и сувоће ваздуха.
Опис послова
    Механичар грејне и расхладне технике монтира , рукујe и одржава већином централно, а каткад и гасно и електрично грејање, користећи нацрте, упуства  и остале спецификације.Топлотни уређаји централног грејања углавном се састоје од грејних тела и котлова за загревање , разних механичких апарата и пумпи . Након монтирања испитују рад целокупног грејног система. Повремено раде рутинске провере и поправке, како би одржали квалитетно функционисање грејања.
Механичар грејне и расхладне технике монтира , рукујe и сервисира централне системе климатизације и низ компонената хлађења. Приликом монтирања следи нацрте и остале спецификације као и произвођачева упуства о томе како инсталирати моторе, компресоре, термостате, свећице и остале електричне и електронске компоненте. Опрему повезујe с изворима електричне енергије.Након повезивања проверава рад целог система. Ако настане квар, дијагностикујe проблем и изводи поправке. Како би пронашao квар, испитујe релеје, компресоре, термостате и остале делове.
Механичар грејне и расхладне технике користи се разним алатима: чекићима, резачима метала, клештима, апаратима за заваривање, бушилицама, нарезницама и другим. Од мерних инструмената употребљава манометре, термометре, волтметре, амперметре и осталу опрему за тестирање, како би провериo проток воде, ваздуха, струје, температуру, притисак и остало.

Оспособљавање
Механичари грејне и расхладне технике школују се у одговарајућим програмима струковних школа, које трају три године . За школовања ученици наизменично похађају практичну и теоријску наставу. Практична настава грејне и расхладне технике одвија се у школским радионицама и у специјализованим сервисима. На крају се полаже завршни испит на којем ученици, решавајући практичне проблеме, доказују да знају инсталирати , руковати и одржавати системе грејања, хлађења или климатизације као и отклонити кварове на системима.
Наставак школовања
Механичари грејне и расхладне технике могу ванредно да наставе школовање , путем доквалификације, полагањем разлике испита и четврте године и стекну звање техничар машинске енергетике.
Запошљавање
Приликом обављања практичне наставе у индустрији, предузећу или сервису,  власник сервиса или предузеће имају могућност награђивања ученика. Ако послодавци процене да је реч о способном, мотивисаном и добро оспособљеном ученику и ако имају потребу за радником, постоји могућност запошљавања на истом месту.
Тренутно ово занимање пружа врло добру могућност запошљавања и зараде.

Механичар оптике
Поправљање и одржавање оптичких инструмената (телескопи, микроскопи…). Поправка и одржавање машина и апарата у оптичким радионицама (фокомери и др.). Поправљање и одржавање филмских камера, пројектора, даљиномера, рефрактомера. Рад на машинама које се користе у производњи сочива.