1. Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања…..ОТВОРИ!

2.Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању….ОТВОРИ!

3.Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање…..ОТВОРИ!

4.Поступање установа образовања и васпитања у кризним догађајима – ПРИРУЧНИК ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА….ОТВОРИ!

5.ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2017/88/1/reg

6.ЗАКОН О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2013/55/2/reg