ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ПРЕДМЕТ ДИЗАЈН  ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

 1. Индустријски дизајн – стваралачка дисциплина
 2. Дефиниција термина – индустријски дизајн
 3. Форма и садржај
 4. Елементи и принципи форме
 5. Изражајна средства
 6. Материјал и поступак рада
 7. Боја као изражајно средство
 8. Орнамент као изражајно средство
 9. Формативни елементи у индустријском дизајну
 10. Функција
 11. Естетика
 12. Људски фактор
 13. Економски фактор
 14. Методологија индустријског дизајна
 15. Прикупљање чињеница
 16. Креативна фаза
 17. Фаза реализације
 18. Фаза опсервације

Литература: Др. Мирослав Фрухт

„Теорија дизајна за уметичке школе“
Проф. Михајловић Милош

           ФОТОГРАФИЈА

ИСПИТНА ПИТАЊА

1.    Појам и значај фотографије
2.    Историјски развој фотографије
3.    Фотоапарат –појам и намена
4.    Подела фотоапарата
5.    Делови фотоапарата
6.    Објектив – избор и карактеристике
7.    Подела објектива према жижној даљини
8.    Бленда –отвор објектива
9.    Затварач
10.  Тражило
11.  Фотографски прибор
12.  Додаци за објектив
13.  Фотографски материјали
14.  Фотографска лабораторија – развијање негатива
15.  Фотографска лабораторија – израда позитива
16.  Дигитална фотографија

Литература:

-Д. Кажић. Фотографија
-М.Михаиловић, Фотографија – сликање светлом


Испитна питања за I  разред

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

1.Лирска народна песма „Сунце се дјевојком жени“
2.Епска народна песма „Бановић Страхиња“
3.Лаза Лазаревић „Први пут с оцем на јутрење“
4.Софокле,“ Антигона“
5.“Еп о Гилгамешу“ (VIII  плоча)
6. Хомер, Илијада (одломак – VI певање)
7.Свети Сава, „Житије Светог Симеона“ (одломак  „Болес и смрт       Светог Симеона“
8.Јефимија,“ Похвала кнезу Лазару“
9.Деспот Стефан Лазаревић, „Слово  љубве“
10. Народна песма“Кнежева вечера“
11.Народна песма „Деоба Јакшића“
12.Народна песма „Ропство Јанковић Стројана“
13.Народна песма „Бој на Мишару“
14.Франческо Петрарка, „Канцонијер“ (избор сонате)
15.Вилијам Шекспир, Ромео и Јулија“
16.Молијер, „Тврдица“
17.Данило Киш „Рани јади“
18. Општи појмови о језику (језик као систем знакова језик као средство комуникације, књижевни језик)
19. Раслојавање језика, -функционални стилови
20.Књижевни језици  на српском језичком подручју до XIX века
21.Фонетика – подела гласова српског језика

Литература:
Читанка за I   разред средње школе
Граматика за   I    разред средње школе

Професор: Плећаш  Стевановић Милена

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Испитна питања за други разред

1.    Доситеј Обрадовић“Писмо Харалампију“
2.    Доситеј Обрадовић „Живот и прикљученија“
3.    Вук Караџић као реформатор језика и правописа
4.    Вук Караџић као сакупљач народних умотворина
5.    Петар Петровић Његош „Горски вијенац“
6.    Јован Јовановић Знај „Ђулићи и „Ђулићи увеоци“
7.    Бранко Радичевић „Кад младијах умрети“
8.    Ђура Јакшић „На Липару“
9.    Лаза Костић „Santa Maria della Salute“
10.  Представници европског романтизма
11.  Радоје Домановић ” Вођа“
12.  Јаков Игњатовић „Вечити младожења“
13.  Милован Глишић „Глава шећера“
14.  Оноре де Балзак „Чича Горио“
15.  Лав Николајевич Толстој „Ана Карењина“
16.  Творба речи у српском језику
17.  Променљиве врсте речи
18.  Непроменљиве врсте речи
19.  Промена именских речи –деклинација
20.  Промена глагола – конјугација

Литература : Читанkа са књижевно-теоријским појмовима за  други разред средње школе
Граматика за други разред средње школе
Професор
Тања Ђоровић

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА III  РАЗРЕД

1.    Поетика модерне на примеру песме „Албатрос“ Ш. Бодлера
2.    Импресионистичка драма А.П.Чеова „Ујка Вања“
3.    „Антологија новије српске лирике“ Богдан Поповић
4.    Српска модерна поезија –Јован Дучић и Милан Ракић
5.    Љубавна  поезија В.Петковића Диса
6.    Положај жене у делима Боре Станкоивћа: Коштана, Нечиста крв
7.    Одлике драмског рода у Станковићевој“Коштани“
8.    Облици уметничког изражавања(нарација, дескрипција,дијалог…)
на примеру „Мрачајског проте“Петра Кочића
9.    Европска књижевност у првим деценијама XX века –манифести
10.   Одлике поеме на примеру“Облака у панталонама“ В.Мајаковског
11.   Одлике међуратне и ратне лирике у поезији Д.Васиљева и М. Бојића
12.   Историјске околности под којима се дешава радња „Сеоба“ М. Црњанског
13.   Казивање у првом лицу „Људи говоре“ Растка Петровића
14.   Композиција романа „На Дрини Ћуприја“ Иве Андрића
15.   Лик Мехмед – паше Соколовића из романа И. Андића „На Дрини Ћуприја“
16.   Функционални стилови (књижевноуметнички,административни, новинарски)
17.   Основни појмови о творби  речи
18.   Комуникативне и предикатске реченице
19.   Лексичка синонимија и вишезначност речи
20.   Синтагме ( именичке, придевске, прилошке, глаголске)

Литература:
-Читанка за III  разред, Љиљана Николић и Босиљка Милић
-Завод за уџбенике и наставна средства
-Теорија књижевности, Драгиша _ивковић, ЗУНС,
-Граматика српског језика (по слободном избору)

Професор
Наташа Мицић

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА IV  РАЗРЕД

1.    Уметник –уметничко дело –прималац („Разговор с Гојом“)
2.    Смисао и задаци проучавања књижевности(приступ песми :“Научити пјесан“)
3.    Методологија проучавања књижевности (унутрашњи и спољни приступ)
4.    Падежи систем српског језика ( поливаленстност падежа)
5.    Настанак и развој писма
6.    Функционални стилови српског језика (административни пословни)
7.    Структура књижевног дела, kњижевни радови и врсте
8.    Васко Попа – тумачење песама“Каленић“,“Манасија“ и „Спсак
9.    М. Павловић –тумачење песме „Почетак песме“ ( и остале)
10.    Б. Ћопић:“Башта сљезове боје“  изабрна приповетка
11.    Синтаксички систем српског језика (зависне и независне реченице)
12.    Савремена књижевност –битна обележјја,  најзначајнији представници у свету и код нас
13.    Албер Ками:“Странац“ (тумачење  романа)
14.    С. Бекет: Чекајући Годоа“ (анализа модерне драме)
15.    Л.Борхес:“Чекање“ (анализа кратке приче)
16.    С. Раичковић анализа изабраних песама из „Камене успаванке“
17.    Д.Максимовић  -анализа изабране  песме из  “Тражим помиловање“
18.    И.Андрић :“ Проклета авлија“ (структура, ликови)
19.    Д.Ћосић : „Корени“ (анализа)
20.    Д. Ћосић :“Време смрти“ анализа одломака
21.    А.  Тишма:“Употреба човека“ анализа одломака
22.    Д. Киш :“ Енциклопедија  мртвих“ анализа
23.    Д.Ковачевић: „ Балкански шпијун“ –анализа
24.    В. Шекспир: „Хамлет“- анализа
25.    Глаголска  времена и глаголски начини
26.    Изабрана поезија песника XX века (Ахматова, Превер..)
27.    Ф. Достојевски „Злочин и казна“ (тумачење романа)
28.    М. Селимовић „Дервиш и смрт“ –анализа романа

-Читанка са књижевнотеоријским појмовима за  четврти разред средње школе
-Граматика за I,II,III и IV разред средње школе

Професор
Зелић Ковиљка

Предмет- ОПТИЧКИ  ИНСТРУМЕНТИ
Разред – трећи

Испитна питања:

1.Оптички инструменти (појам,врсте). Оптички елементи у оптичким инструментима.
2.Правоугла призма.Прва и друга Порова Комбинација.
3.Довеова, ромбична и пентагонална  призма.
4.Кровна, Шмитова, 90° Шмитова призма.
5.30°-60°-90°призма, троугаона кровна призма, реверзиона призма,план      паралелна плоча.
6.Телескопи (појам, подела, оптичка шема, опште карактеристике).
7.Објективи и окулари телескопа.
8.Кеплеров (астрономски)телескоп.Земаљски(терестрички) телескоп.
9.Галилејев(холандски) телескоп.Ручни двоглед.
10.Њутнов телескоп.
11.Казеграноов телескоп.Грегоријeв телскоп.
12.Перископи.
13.Темени диоптриметар(фокометар).
14.Лупа(једноставна, апланатска и ахроматска).
15.Микроскопи (појам, врсте).
16. Оптичка шема микроскопа.Опште карактеристике микроскопа.
17.Расвета микроскопа.
18.Пројектори. Уређаји за повећање фотографије.
19.Даљиномери (појам,врсте).
20.Рефрактометри(појам ,врсте).


ФИЗИКА       II
Смер:  Техничар оптике
Техничар машинске енергетике
Машински техничар за компјутерско конструисање

1. Узајамно деловање наелектрисаних честица које се крећу. Магнетно поље.
Магнетна индукција. Магнетни флукс.
2. Деловање магнетног поља на наелектисане честице које се крећу.
Лоренцова сила.
3. Деловање магнетног поља на проводник са  струјом. Амперов закон.
4. Електромагнетна индукција. Фарадејев закон. Ленцово правило.
5. Самоиндукција. Узајамна индукција.
6. Енергија магнетног поља.
7. Хармонијске осцилације. Карактеристичне величине.
8. Једначина осциловања.
9. Сила која узрокује хармонијско осцилаторно кретање. Хармонијски осцилатор (тело на опрезу)
10. Осилације у механици: математичко  клатно.
11. Затворено електрично осцилаторноо коло (ЛЦ – коло) електричне осцилације.
12. Настанак и кретање таласа у разним срединама. Врсте таласа.
13. Карактеристике таласа. Таласна једначина.
14. Принцип суперпозиције. Покретни и стојећи талас.
15. Елементи акустике. Звук.
16. Настанак, врсте и особине електромагнетних таласа. Спектар електромгнетних     таласа. Радар и његове примене.
17. Интерференција светлости.
18. Дифракција светлостри.
19. Поларизација светлости.Брустеров закон.
20. Дисперзија светлости. Расејање светлости
21. Квант енергије. Фотон
22. Фотоелетрични ефекат. Ајнаштајнова једначина фотоефекта.
23. Де Брољиева релација. Дифракција електрона
24. Структура атома
25. Стационарна стања и нивои енергије у атому.
26. Побуђивање и зрачење атома.
27. Спектар атома водоника.
28. Структура атомског језгра. Нуклеарне силе.
29. Дефект масе и стабилност језгра.
30. Радиоактивни распади језгра.
31. Нуклеарне реакција. Фисија и фузија.
32. Детектори радиоактивног  зрачења.
Приручна литература:
Милан Распоповић, Татјана Бобић,  Физика за II разред четворогодишних средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд

ОПТИКА  II РАЗРЕД (ГЕОМЕТРИЈСКА ОПТИКА)
Смер:Техничар оптике
Механичар оптике

1.    Закон рефлексије. Равно огледало
2.    Карактеристични зраци код сферних огледала
3.    Конструкција лика код сферних огледала
4.    Једначина сферних огледала. Увећање сферних огледала
5.    Рефракција светлости. Закон рефракције
6.    Индекси преламања
7.    Тотална рефлексија
8.    Планпаралелна плоча
9.    Оптичка призма
10.    Модел танког сочива (појам, врсте)
11.    Карактеристичне тачке и зраци код танког сочива
12.    Једначина танких сочива. Увећање  танких сочива
13.    Оптичка јачина (моћ) сочива
14.    Конструкција лика код танких сочива
15.    Модел дебелог сочива (појам, главне равни)
16.    Оптичарска једначина код дебелих  сочива
17.    Еквивалентна жижа система од 2 сочива
18.    Грешке сочива и њихово исправљање

Професори: Маријана Крњајић
Миланка Кнежевић

Препоручена литература:
1.Милан Распоповић,
Физика за III разред гимназије општег и природно-матетамичког смера,
Завод за уџбенике, београд
2.Наташа Каделбург, Весна Рапаић,
Физика за III разред Математичке гимназије
Круг, Београд
3.Јеврем Јањић , Мирослав Павлов, Бранко Радивојевић,
Физика за III    разред средње школе,
Завод за уџбенике , Београд


ОПТИКА НАОЧАРА

Образовни профил :Техничар оптике

1.    Анатомија видног апарата
2.    Очна јабучица:опне и садржај
3.    Видни путеви
4.    Помоћни органи ока
5.    Видно поље
6.    Акомодација ока
7.    Оштрина вида
8.    Рефракција ока( врсте рефракција, врсте рефракционих грешака)
9.    Кратковидост.Корекција кратковидости
10.    Далековидост. Корекција далековидости. Старачка  далековидост. Афакија
11.    Астигматизам(појам,главни меридијани ока, врсте)
12.    Корнеални астигматизам (једноставни,сложени, мешовити)
13.    Страбизам.
14.    Сферна сочива
15.    Мултифоколна сочива
16.    Лентикуларна сочива. Катрална сочива. Призматична сочива.
17.    Цилиндрична сочива
18.    Прерачунавање цилиндричних сочива.
19.    Тумачење лекарског рецепта
20.    Контактна сочива

    FIZIKA I


Smer: Tehnicar optike
Masinski tehnicar za kompjutersko konstruisanje
Tehnicar masinske energetike

1.    Fizicke velicine za opisivanje kretanja( r, ∆r, s, t, v, a)
2.    Ravnomerno pravolinijsko kretanje. Ravnomerno kruzno kretanje
3.    Pravolinijsko kretanje sa stalnim ubrzanjem
4.    Impuls. Sila. Definicija jedinice N
5.    Njutnovi zakoni
6.    Rad. Snaga. Energija
7.    Velicine koje opisuju fizicka polja
8.    Njutnov zakon gravitacije
9.    Kulonov zakon
10.    Jacina i fluks polja
11.    Potencijal i potencijalna energija polja
12.    Energija elektrostatickog polja u ravnom kondenzatoru
13.    Fizicki sistem. Zakon odrzanja impulsa. Zakon odrzanja mehanicke energije
14.    Prvi princip termodinamike
15.    Velicina molekula. Definicija jedinice mol. Avogadrov broj
16.    Uzajamno delovanje molekula tecnosti. Povrsinski napon
17.    Elasticnost cvrstih tela. Hukov zakon
18.    Pritisak u idealnom gasu. Apsolutna temperatura
19.    Jednacina idealnog gasnog stanja


ОПТИКА III   (Таласна оптика)
Смер:Техничар оптике

1.Теорија о физичкој природи светлости.
2.Електромагнетни таласи (настанак, особине, спектар).
3.Светлост као електромагнетни талас (фреквенција светлости).
4.Дисперзија светлости.Кошијева релација.
5.Спектри (емисиони, апсорпциони).
6.Спектроскоп. Спектрална анализа.
7. Боја тела.
8. Закони зрачења апсолутно црног тела.
9. Луминесценција (појам,врсте).
10. Интерференција светлости, Фазни и путни услови.
11.Френелови огледи.
12.Боја танких листића.Њутнови прстенови.
13.Дифракција светлости(на диску, на узаном прорезу).
14.Дифракциона решетка.
15.Пларизација светлости( раван осциловања, поларизоован и неполаризован талас)
16. Начини поларизације светлости. Брустеров угао.
17.Поларизација двојним преламањем. Николова призма.
18.Основне фотометријске величине.
19.Фотометрија.

Прпоручена литература:
Милан Распоповић, Физика за трећи раз. гимназије општег природно-математичког смера, Завод за уџбенике, Београд

ИСПИТНА ПИТАЊА
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:  Механичар гасо и пнеумо енергетских постројења
ПРЕДМЕТ:            Гасо и пнеумоенергетска постројења
РАЗРЕД:            Други

1.    Природни земни гас
2.    Основне физичке величине гаса
3.    Топлотна моћ природног гаса
4.    Експлозивност и границе експлозивности
5.    Једначине континуитета
6.    Бернулијева једначина
7.    Бушотине и сабирне станице
8.    Обрада гаса
9.    Сепарација гаса
10.  Дехидратација гаса
11.  Дегазирање гаса
12.  Транспорт гаса
13.  Крацерске станице
14.  Разводни системи
15.  хидраулични прорачун гасовода
16.  Цеви и арматура гасовода
17.  Складиштење природног гаса
18.  Регулациона гасна линија
19.  Регулационо-мерна станица
20.  Одоризација гаса
21.  Регулатор притиска гаса
22.  Сигурносни блок-вентил
23.  Филтери за гас
24.  Мерна гасна линија
25.  Резервоари за ТНГ
26.  Претакање гаса
27.  Компресорска станица
28.  Испаривачи и испаривачке станице
29.  Испитивање судова под притиском
30.  Технички прописи за руковање и промет гаса

 

ИСПИТНА ПИТАЊА
Предмет:        Термоенергетска постројења   2. разред
Образовни профил:   Механичар термоенергетских постројења
1.    Термоенергетска постројења – основни појмови и подела
2.    Цевовод и елементи цевовода
3.    Органи (арматура) за затварање
4.    Органи за регулисање
5.    Компензатори
6.    Одвајачи кондензата
7.    Експанзиони судови
8.    Размењивачи топлоте
9.    Пумпе
10.  Центрифугалне пумпе
11.  Зупчасте пумпе
12.  Вентилатори
13.  Котловско постројење
14.  Котлови – конструкција и основни делови
15.  Котао са пламеном цеви
16.  Котлови са водогрејним цевима
17.  Парни котлови
18.  Вреловодни котлови
19.  Циркулација воде у котлу
20.  Најнижи дозвољени водостај и ватрена линија
21.  Одржавање радног притиска у котлу
22.  Процес сагоревања у котлу – фазе
23.  Вишак ваздуха при сагоревању
24.  Топлотна моћ горива
25.  Продукти сагоревања и контрола процеса сагоревања

Литература:
-Термоенергетска постројења – Љ. Бркић
-Термоенергетска постројења – С.Николић, М.Грујичић


ИСПИТНА ПИТАЊА
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:    Механичар грејне и расхладне технике
ПРЕДМЕТ:            Постројења за грејање и климатизацију
РАЗРЕД:            Трећи

1.    Топлификација и топлификациони системи
2.    Котловско постројење у систему топлификације
3.    Директни систем топлификационог постројења
4.    Индиректни систем топлификационог постројења
5.    Постројења за снабдевањем топлом потрошном водом
6.    Климатизација-задатак и врсте
7.    Припрема ваздуха у зимском режиму
8.    Припрема ваздуха у летњем режиму
9.    Основне компоненте климатизационог постројења за централну климатизацију
10.   Клима комора
11.   Хладњак у клима комори
12.   Маглена комора
13.   Централни једноканални систем климатизације ниског притиска
14.   Двоканални систем климатизације
15.   Локални уређаји за климатизацију (сплит сиситеми и еркондишни)
16.   Кружни процеси у расхладним постројењима
17.   Компресорски расхладни уређаји
18.   Апсорпциони расхладни уређаји
19.   Расхладни флуиди и ознаке
20.   Компресори у расхладним постројењима
21.   Клипни компресори
22.   Кондезатори-задатак и врсте
23.   Ваздухом хлађени кондезатори
24.   Ваздухом и водом хлађени кондензатори
25.   Испаривачи-задатак и врсте
26.   Суви и преплављени испаривачи
27.   Испаривачи за хлађење течности
28.   Термоекспанзиони вентил
29.   Реостати и термостати
30.   Помоћни уређаји у расхладним постројењима


ИСПИТНА ПИТАЊА
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:    Механичар грејне и расхладне технике
ПРЕДМЕТ:            Постројења за грејање и климатизацију
РАЗРЕД:            Други

1.    Појединачни уређаји за грејање
2.    Постројења за централно грејање-врсте и главни делови
3.    Топловодно гравитационо постројење за централно грејање са доњим разводом
4.    Топловодно гравитационо постројење за централно грејање са горњим разводом
5.    Топловодно пумпно грејање-двоцевно
6.    Топловодно пумпно грејање-једноцевно
7.    Топловодно постројење за централно грејањеса отвореним експанзионим судом
8.    Топловодно постројење за централно грејање са затвореним експанзионим судом
9.    Парно постројење за централно грејање
10.   котлови за централно грејање
11.   Ливени чланкасти котлови
12.   Челични котлови
13.   Блок-котлови
14.   Помоћни уређаји котла
15.   Груба и фина арматура котла
16.   Цевовод и елементи цевовода
17.   Грејна тела
18.   Пумпе у систему централног грејања
19.   Припрема воде за централно грејање
20.   Одржавање парних и топловодних котлова
21.   Вентилација
22.   Локално ваздушно грејање-ваздушне завесе
23.   Основни елементи система за централно проветравање
24.   Вентилатори у систему централног проветравања
25.   Филтери у систему централног проветравања
26.   Канали у систему централног проветравања
27.   Канали за ваздух у систему централног проветравања
28.   Елементи за убацивање и извлачење ваздуха у систему централног проветравања
29.   Спрега система централног проветравања и ваздушног грејања
30.   Грејачи у систему централног ваздушног грејања


ИСПИТНА ПИТАЊА
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:    Механичар грејне и расхладне технике
Механичар хидроенергетских постројења
Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења
Механичар термоенергетских постројења
ПРЕДМЕТ:            Термодинамика и хидраулика
РАЗРЕД:            Други

1.    Величине стања
2.    Унутрашња енергија и енталпија
3.    Топлота
4.    Први закон термодинамике
5.    Други закон термодинамике
6.    Једначина стања идеалног гаса
7.    Политропска промена стања
8.    Мешавине идеалних гасова и њихов састав
9.    Настајање паре при p = const
10.  Дијаграм за водену пару
11.  Влажан ваздух и основне величине
12.  Дијаграми за влажан ваздух
13.  Простирање топлоте
14.  Провођење топлоте
15.  Прелаз топлоте
16.  Пролаз топлоте
17.  Размењивачи топлоте
18.  Кружни процес
19.  Ранки-Клаузијусов кружни процес
20.  Левокретни кружни процес
21.  Физичка својства течности
22.  Хидростатички притисак
23.  Паскалов закон
24.  Сила потиска
25.  Режими струјања
26.  Проток и средња брзина
27.  Једначина континуитета
28.  Бернулијева једначина
29.  Отпори струјања течности
30.  Истицање течности кроз отвор


ИСПИТНА ПИТАЊА
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:    Механичар термоенергетских постројења
ПРЕДМЕТ:                       Термоенергетска постројења
РАЗРЕД:                         Трећи

1.    Основни делови котла
2.    Загревне површине котла
3.    Прегрејачи паре
4.    Грејачи ваздуха
5.    Ложишта за чврста горива са решетком
6.    ложишта за течна горива са гориоником
7.    Уређаји за припрему и довођење воде
8.    Уређаји за припрему и довођење горива-угљене прашине
9.    Уређаји за припрему и довођење течног горива
10.  Уређаји за припрему и довођење гасовитог горива
11.  Уређаји за одвођење шљаке и пепела
12.  Уређаји за одвођење и пречишћавање дима
13.  Утицај температуре течних гасова на рад постројења
14.  анализа продуката сагоревања
15.  Утицај сумпора на рад постројења и околину
16.  Законски прописи и упутства за руковање и одржавање парних котлова
17.  Противпожарна заштита и опрема у Ex изведби
18.  Стартовање и заустављање котла
19.  проба котла на хладан водени притисак
20.  Топлотна шема термоелектране-топлане
21.  Топлотне турбине
22.  Покретни делови парне турбине
23.  Акционе парне турбине
24.  Реакционе парне турбине
25.  Лежишта и подмазивање турбина
26.  уређаји за регулисање рада турбина
27.  Гасно турбопостројење
28.  Турбокомпресори
29.  Топлификација и основне компоненте топлификационог система
30.  Основни принципи експлоатације и одржавања термоенергетских постројења


ИСПИТНА ПИТАЊА
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:    Механичар гасо и пнеумо енергетских постројења
ПРЕДМЕТ:                        Гасо и пнеумоенергетска постројења
РАЗРЕД:                          Трећи

1.    Технички прописи за руковање и коришћење  природног гаса
2.    Мере техничке заштитите при раду са природним гасом
3.    Мере прве помоћи   затрованим особама природним гасом
4.    Гасни генератори – врсте
5.    Процес гасификације
6.    Добијање ваздушног генераторског гаса
7.    Добијање воденог генераторског гаса
8.    Одржавање гасног генератора
9.    Гасне турбине – врсте
10.    Ротор гасних турбина
11.    Лежајји гасних турбина
12.    Технолошка шема гасно турбинског лока
13.    Комора за сагоревање
14.    Пнеуматски системи
15.    Разводни уређаји  – разводници
16.    Пнеумоцилиндри и обртни мотори
17.    Припремна група за ваздух
18.    Компресори- врсте
19.    Клипни компресори
20.    Снага и степен искторишћења клипног компресора
21.    Подмазивање клипних компресора
22.    Турбо компресори
23.    Хлађење турбо компресора
24.    Вијчани компресори
25.    Пратећа опрема компресорског постројења
26.    Вентилатори   – подела
27.    Центрифугални вентилатори
28.    Аксијални вентилатори
29.    Одржавање вентилатора

Литература : Гасоенергетска и пнеумоенергетска постројења   II  за  трећи разред машинско енергетске школе
Аутор   Даница Мијушковић


ИСПИТНА ПИТАЊА
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:     Механичар термоенергетских постројења
ПРЕДМЕТ:                        Термоенергетска постројења
РАЗРЕД:                          Други

1.    Термоенергетска постројења- основни појмови и подела
2.    Цевовод и елементи цевовода
3.    Органи ( арматура) за затварање
4.    Органи за регулисање
5.    Компензатори
6.    Одвајачи кондензатора
7.    Експанзиони судови
8.    Размењивачи топлоте
9.    Пумпе
10.  Центрифугалне пумпе
11.  Зупчасте пумпе
12.  Вентилатори
13.  Котловско  постројење
14.  Котлови – констукција  и основи делови
15.  Котао са пламеном цеви
16.  Котлови са водогрејним цевима
17.  Парни котлови
18.  Вреловодни котлови
19.  Циркулација воде у котлу
20.  Најнижи дозвољени водостај и ватрена линија
21.  Одржавање радног притиска у котлу
22.  Процес сагоревања у котлу – фазе
23.  Вишак ваздуха при сагоревању
24.  Топлотна моћ горива
25.  Продукти сагоревања и контрола процеса сагоревања

Литература:      Термоенергетска постројења – Љ.Бркић
Термоенергетска постројења – С. Николић, М. Грујчић


PRAKTIČNA NASTAVA

ISPITNA PITANJA ZA  III RAZRED  –  TEHNIČAR  MAŠINSKE ENERGETIKE

GASO
– Dobijanje i obrada prirodnog gasa,
– Sabirna stanica za gas – opis postrojenja i princip rada,
– Transport gasa (transportni cevovodni sistemi, magistralni gasovodi),
– Gasna – kompresorska stanica,
– Čistačke stanice na gasovodima,
– Glavna merno-regulaciona stanica, dogrevanje,
– Merno-regulaciona stanica, odorizacija,
– Filtriranje gasa i odvajanje kondenzata,
– Merenje potrošnje gasa, merači protoka,
– Zaporna armatura u gasnim instalacijama,
– Regulatori pritiska gasa, vrste, princip rada,
– Sigurnosna armatura u gasnim instalacija,
– Regulaciona gasna linija,
– Kotlovska gasna rampa,
– Gorionici za gasovito gorivo.

HIDRO
– Princip rada Reni bunara,
– Poremećaji u radu Reni bunara, uzroci i otklanjanje,
– Prerada vode, postupci,
– Oprema i uređaji u filterskoj instalaciji,
– Tekuće održavanje filterske instalacije – pranje filtera,
– Crpno-kompresorska stanica, uloga,oprema i uređaji u stanici,
– Tekuće održavanje crpno-kompresorske stanice, mogući kvarovi i otklanjanje,
– Crpna stanica za pitku vodu,uloga,oprema i uređaji u stanici,
– Kontrola rada i tekuće održavanje crpne stanice za pitku vodu,
– Hidroforska stanica, uloga,oprema i uređaji u stanici,
– Princip rada hidroforskog postrojenja,
– Crpna stanica za otpadne vode, uloga,oprema i uređaji u stanici,
– Automatski režim rada u crpnoj stanici za otpadne vode,
– Tekuće održavanje crpne stanice za otpadne vode, mogući kvarovi i otklanjanje,
– Merni i kontrolni instrumenti.

TERMO
– Parno postrojenje,
– Vrelovodno postrojenje,
– Toplotne podstanice,
– Napajanje vrelovodnog kotla vodom,
– Napajanje parnog kotla vodom,
– Hemijska priprema vode,
– Termička priprema vode,
– Topla i hladna recirkulacija,
– Održavanje pritiska u  vrelovodnom sistemu,
– Linija goriva,
– Indirektna podstanica,
– Direktna podstanica,
– Gorionici za tečno gorivo,
– Dogrejač mazuta,
– Razdelnici pare i rezervoar kondenzata.


ISPITNA PITANJA PRAKTIČNA NASTAVA
TEHNIČAR MAŠINSKE ENERGETIKE -IV RAZRED –

1.
– Glavna merno-regulaciona stanica, dogrevanje gasa,
– Održavanje centrifugalnih crpki
– Priprema za startovanje i startovanje parnog kotla

2.
– Merno-regulaciona stanica, odorizacija,
– Ispitivanje pumpi,postupak, merni instrumenti ispitnog postrojenja
– Fina armatura parnog kotla

3.
– Filtriranje gasa i odvajanje kondenzata,
– Neispravnosti u radu centrifugalnih crpki, uzrok i otklanjanje
– Blokade  parnog kotla

4.
– Zaporna armatura u gasnim instalacijama,
– Kontrola rada i tekuće održavanje crpke
– Regulacija rada opterećenja kotla

5.
– Merenje potrošnje gasa, merači protoka,
– Propelerne pumpe
– Manostati

6.
– Regulatori pritiska gasa, vrste, princip rada,
– Vertikalna zavojna pumpa
– Regulator nivoa vode

7.
– Sigurnosna armatura u gasnim instalacija,
– Vertikalna potapajuća centrifugalna crpka
– Rasterećenje i zaustavljanje rada parnog kotla

8.
– Kotlovska gasna rampa,
– Horizontalna višestepena  centrifugalna crpka
– Priprema za startovanje i startovanje vrelovodnog kotla

9.
– Regulaciona gasna linija,
– Vertikalna  višestepena  centrifugalna crpka
– Gorionici za tečna i gasovita goriva

10.
– Podešavanje i baždarenje regulacione i sigurnosne gasne opreme
– Održavanje centrifugalnih crpki
– Regulacija procesa sagorevanja

Хидраулика и пнеуматика за 3 разред (техничари)

1.Принципи деловања хидрауличних система
2.Физичка својства течности
3.Хидростатички притисак. Паскалов закон
4.режими струјања,ламинарни и турбулентни
5.једначина континуитета
6.Бернулијева једначина
7.Зупчаста пумпа
8.Крилна пумпа
9.Мембранска пумпа
10.Клипне пумпе
11.Клипни разводници
12.Плочасти разводници
13.Неповратни вентили
14.Вентили за ограничење притиска
15.Регулатор притиска
16.Вентили за проток

17.Хидрлаулички радни цилиндри
18.Обртни хидраулички мотори
19.Хидраулички акумулатори
20.Функционалне шеме изведених хидрауличких система
21.Компресори-врсте
22.Компресорска станица-сушење ваздуха
23.Припремна група за ваздух
24.Функционалне шеме изведених пнеуматских система
25.Пројектовање,уградња и испитивање пнеуматских система

  Питања из Xидрауличких,пнеуматских и електричних компонената

1.  Општа структура хидрауличних,пнеуматских и електричних инсталација.
2.  Општа структура и основне компоненте према функцији у хидрауличном систему
3  .Симболи у хидраулици,основне функционалне шеме
4.  Структура,принцип рада и облици извођења хидрауличних пумпи и мотора
5   Структура,принцип рада и облици извођења хидрауличних цилиндара
6.  Структура,принцип рада и облици извођења разводника
7.  Структура,принцип рада и облици извођења неповратних вентила
8.  Структура,принцип рада и облици извођења притисних вентила
9.  Основне технологије ремонта хидрауличних компоненти
10.Општа структура пнеуматског система,основне компоненте према функцији
11.Симболи у пнеуматици,основне функционалне шеме
12.Структура,принцип рада и облици изводења компонената припреме ваздуха
13.Структура,принцип рада и облици извођења пнеуматских радних јединица(цилиндара,мотора)
14.Структура,принцип рада и облици изводења вентила
15.Основне технологије ремонта пнеуматских компонената
16.Асинхрони и синхрони мотори
17.Електричне компоненте за давање сигнала
18.Примери из праксе,хидрауличних,пнеуматских и електричних сиситема компоненти

    Питања из Tехнологије обраде за 3 разред

1.Кинематика резања
2.Карактеристике резних алата
3.Поступак обраде на стругу
4.Поступак обраде на бушилици
5.Поступак обраде на глодалици
6.Поступак обраде на рендисаљкама
7.Поступак обраде на брусилицама и машинама за глачање
8.Ливење у пешчаним калупима
9.Ливење у металним калупима
10.Слободно ковање и ковање у калупима
11.Обрада истискивањем
12.Обрада ваљањем
13.Обрада вучењем
14.Израда делова од лима
15.Спајање лемљењем
16.Гасно заваривање
17.Електрично заваривање
18.Испитивање материјала
19.Основни концепти и структура нумерички управљаног обрадног система
20.Нумерички управљани обрадни систем за обраду резањем
21.Перспективе развоја и даље примене НУМА

Питања из Tехнологије обраде
(друга година)

1.Ливење у пешчаним калупима
2.Ливење у металним калупима
3.Слободно ковање и ковање у калупима
4.Обрада пресовањем
5.Обрада истискивањем-основне карактеристике и врсте
6.Обрада ваљањем-основне карактеристике
7.Обрада вучењем- основне карактеристике
8.Обрада израдака од лима
9.Спајање лемљењем
10.Гасно заваривање
11.Електрично заваривање
12.Електро отпорно заваривање
13.Спајање метала лепљењем
14.Жарење-врсте и поступак
15.Каљење, врсте и начини извођења
16.Термохемијске обраде
17.Заштита материјала
18.Кинематика резања
19.Обрада стругањем
20.Обрада рендисањем
21.Обрада бушењем
22 Обрада глодањем
23.Обрада брушењем и глачањем
24.Обрада на Н.У.М алаткама
25.Неконвенционални поступци обраде

ИСПИТНА ПИТАЊА  ЗА  ТРЕЋИ  РАЗРЕД  ТЕХНИЧАРСКА ЗАНИМАЊА
ПРЕДМЕТ. СОЦИОЛОГИЈА

1.Шта је социологија
2.Облици  сазнања о друштвру
3.Појам друштва
4.Сазнајни циљеви  социологије
5.Метод социолошког истраживања
6.Модерно и савремено друштво
7.Друштвени услови настанка социологије
8. Оснивачи социологије
9. Положај и улога
10. Структура и систем
11. Друштвене групе
12. Класе, сталежи и елите
13.Друштвене неједнакости
14. Друштвена промена
15. Друштвена покретљивост
16. Теорије друштвених промена
17. Економски аспекти друштва
18. Култура (појам елементи)
19. Типови културе(национална култура, цивилизација)
20. Масовна култура
21. Врсте културе(материјална ,духовна,…
22. Религија(појам , фукција)
23. Монотеистичке религије
24. Јеврејство
25. Хришћанство
26. Етничке групе
27. Историјски облици брака  и породице
28. Функције породице
29. Традиционална и савремена породица

Проф. Милијанка Николић

Уџбеници :    Социологија  -аутор Владимир Вулетић  или
Социологија-  аутори М. Митровић,С.Петровић

Устав и права грађана –питања за  трећи или четврти разред

1.Појам и врсте устава
2.Правна држава(владавина права)
3.Заштита уставности и законитости
4.Сувереност грађана
5.Појам и облици непосредне демократије
6.Вишепартијски систем
7.Настанак политичких партија
8.Циљеви и задаци политичких партија
9.Представнички систем
1о.Легитимитет представничке власти
11.Избори и изборнии систем
12.Скупштина и други органи власти
13.Однос законодавне и извршне власти
14.Природно и позитивноо право
15.Историјски развој грађанских права и слобода
16.Личне слободе и лправа грађана
17.Политичке слободе и прва
18. Развој државе у Србији до 1990. године
19.Основни принципи политичког и државног уређења републике Србије
20.Појам и облици аутономије
21.Локална самоуправа
22.Федерација као облик државног уређења

Професор :Николић Милијанка

Уџбеник: Устав и права грађана  за  трећи и четврти  разред средњих стручних школа–Радашин Рајевић