ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ВАЂЕЊЕ ДУПЛИКАТА СВЕДОЧАНСТАВА И ДИПЛОМА:

 1. У “Службеном гласнику” РС огласити  јавну исправу неважећом
 2. Уплатити 1000 динара по дупликату на:
  * жиро-рачун: 840-742221843-57
  * модел: 97
  * позив на број: 59013
  * сврха дознаке: Реп. административна такса за вађење дупликата
  * прималац: БУЏЕТ  РС

3. Молба за издавање дупликата

Сва документа (молба, потврда о оглашавању неважећим, копијауплатнице) предају се административном раднику Техничке школе „Нови Београд“, канцеларија бр. 6

сваког радног дана од 8 – 15часова.

Телефон: 301-66- 96 и 2164-231