– ВЕРИФИКОВАНА ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА СЕРВИСНЕ ТЕХНИЧАРЕ….ПДФ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА ЗA СЕРВИСНЕ ТЕХНИЧАРЕ ИЗ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ

Министарство за заштиту животне средине издаје Сертификат A на основу захтева у форми решења.

Лице које подноси захтев за издавање сертификата А у обавези је да уз захтев приложи и:

  • потврду о завршеној обуци,
  • потврду о положеном испиту,
  • фотокопију или очитану личну карту,
  • доказ о завршеном основном стручном образовању или доказ о најмање три године праксе из области која одговара врсти сертификата А,
  • уверење о држављанству Републике Србије,
  • образац изјаве о прибављању података,
  • доказ да је запослено код правног лица или предузетника,
  • доказ о уплаћеној административној такси у износу од 1.250,00 динара (такса се уплаћује на рачун: 840-742221843-57, прималац је Буџет Републике Србије, позив на број: 50-016).

Сва наведена документација се доставља Министарству заштите животне средине, Одељењу за заштиту ваздуха и озонског омотача, на адресу: Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд.